Договір поставки шаблон КС

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № КС000000088

 

м. Київ

«___»  ______________ 2022 р.

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІМА-СОФТ», в особі директора Шуби Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, далі за текстом «Постачальник», з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_______________», в особі директора _______________________, який діє на підставі Статуту, далі за текстом «Покупець», з іншої сторони (далі за Договором – «Сторони»), уклали цей Договір поставки (далі за текстом Договору – «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставити і передати у власність Покупця Обладнання (Товар), далі за текстом Договору – Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар у порядку та на умовах визначених цим Договором.

1.2. Найменування Товару, його кількість, ціна та загальна вартість визначені Сторонами у Додатках до цього Договору, які є невід‘ємною частиною цього Договору.

1.3. Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

2.1. Загальна вартість Договору визначається фактичною сумарною вартістю Товару, поставленого згідно Додатків (Специфікацій), що є невід’ємною частиною цього Договору.

2.2. Вартість Товару визначається в Додатках до даного Договору.

2.3. Порядок розрахунків за Товар здійснюються Покупцем у національній валюті України у порядку передбаченому Додатками до даного Договору.

2.4. У випадку затримки Покупцем з оплатою партії Товару Постачальник має право затримати поставку Товару Покупцю пропорційно дням затримки Покупцем оплати. При цьому, у зазначеному у цьому пункті Договору випадку, до Постачальника не будуть застосовуватися штрафні санкції.

3. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРУ

3.1. Постачальник зобов’язується здійснити поставку Товару згідно з Договором та в порядку і строки передбачені Додатками до цього Договору, при умові виконання Покупцем умов оплати згідно Додатків до цього Договору.

3.2. Передача Товару Постачальником Покупцю оформлюється відповідними видатковими накладними.

3.3. Відвантаження Товару уповноваженій особі Покупця здійснюється за наявності оригіналу Довіреності на уповноважену особу. Уповноважена Покупцем особа зобов'язана мати документи, що підтверджують її повноваження й засвідчують її особу. У випадку відсутності документів, вважається, що Покупець на прийом Обладнання (Товару) не з'явився.

3.4. Уповноважена особа зобов'язана перевірити кількість, асортимент та комплектність одержуваного Товару до початку навантажувальних робіт і зробити відмітку про одержання в повному комплекті. Постачальник не несе відповідальності за некомплектність Товару у випадку, якщо вона буде виявлена поза складом Постачальника.

3.5. Сторони домовилися, що момент передачі Товару підтверджується видатковою накладною, підписаною уповноваженими особами, і є моментом передачі права власності та всіх ризиків на Товар.

3.6. Після підписання видаткової накладної претензії Покупця щодо кількості, комплектності, асортименту та видимих дефектів Товару Постачальником не приймаються.

3.7. Шляхом підписання видаткової накладної Покупець підтверджує, що отримав всі документи на Товар, передбачені чинним законодавством України, та приналежності Товару, що йдуть разом з ним.

3.8. За умови використання Сторонами умов поставки, прийнятих у міжнародній практиці, тлумачення цих умов здійснюється відповідно до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів «Інкотермс» у редакції 2010 року.

3.9. У разі, якщо на прохання Покупця Постачальник буде здійснювати доставку Товару (Обладнання) за рахунок і на ризик Покупця, така доставка буде здійснюватися згідно умов доставки Товару, яка зазначена на сайті: https://aclima.ua/uk/umovy-sklad і шляхом укладання даного договору Покупець підтверджує, що ознайомлений з цими умовами і повністю з ними погоджується. Також, шляхом укладання даного Договору Покупець підтверджує, що ознайомлений з умовами приймання та відвантаження Обладнання (Товару) на складі Постачальника, що описані в посиланні вище, погоджується з ними та повністю їх приймає.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Покупець зобов'язаний:

4.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за умовами Договору та Додатків до нього;

4.1.2. Прийняти Товар від Постачальника згідно видаткових накладних на Товар;

4.1.3. Нести інші обов'язки, передбачені Договором і чинним законодавством України.

4.2. Покупець має право:

4.2.1. На вчасне та якісне виконання Постачальником взятих на себе зобов’язань за цим Договором;

4.2.2. На повну інформацію від Постачальника, що стосується Товару, його поставки;

4.2.3. Інші права передбачені Договором і чинним законодавством України.

4.3. Постачальник зобов'язаний:

4.3.1. Забезпечити поставку Товару у порядку й терміни, встановлені цим Договором та Додатками до нього;

4.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого повинна відповідати встановленим технічним, санітарним та іншим нормам, передбаченим для даного виду продукції;

4.3.3. Нести інші обов'язки передбачені договором і чинним законодавством.

4.4. Постачальник має право:

4.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за Товар;

4.4.2. На дострокову поставку Товару за погодженням Покупця;

4.4.3. Інші права, передбачені договором і чинним законодавством України.

5. ГАРАНТІЇ

5.1. Гарантія дійсна за наявності правильно заповненого гарантійного талона із зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, а також повної інформації про компанію інсталятора із зазначенням ПІБ фахівця відповідального за проведення монтажних робіт та заповненого протоколу запуску.

5.2. Гарантія поширюється на всі комплектуючі вироби і складові частини Товару за умови дотримання Покупцем встановлених вимог монтажу та експлуатації до відповідного Обладнання (Товару), та відсутності механічних ушкоджень на ньому, що виникли з вини Покупця. Дія гарантії не поширюються на Обладнання (Товар), що вийшло з ладу, внаслідок природного зносу та пошкоджень, які сталися в результаті неправильного застосування, понад нормативного завантаження, використання непридатних для експлуатації матеріалів електричних та інших подій, непередбаченими умовами експлуатації.

5.3. У випадку виходу з ладу Обладнання (Товару) або виявлення прихованих недоліків протягом гарантійного строку, Постачальник зобов’язаний протягом 30-ти календарних днів з моменту пред’явлення акта рекламації та відповідної вимоги Покупця усунути дефекти Обладнання (Товару), виявлені протягом гарантійного строку, якщо не доведе, що дефекти виникли внаслідок порушення Покупцем правил експлуатації або зберігання Обладнання (Товару).

У випадку, коли деталь, що потребує заміни, відсутня на складі сервісного центру, строк поставки (заміни) може складати до 80 робочих днів.

5.4. Ремонт Обладнання (Товару) в період гарантійного строку підтверджується відповідним Актом, складеним та підписаним представниками Сторін.

5.5. Постачальник не несе жодних гарантійних зобов’язань у разі неправильної експлуатації Покупцем Обладнання (Товару) та у разі несвоєчасного технічного (сервісного) обслуговування даного Обладнання (Товару), якщо таке обслуговування є необхідним.

5.6. Підписуючи даний Договір Покупець підтверджує, що ознайомлений з гарантійними умовами, опублікованими на сайті: https://aclima.ua/garantiyni-umovy та приймає їх у повному обсязі.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань по цьому Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

6.2. За порушення терміну поставки Товару, визначених умовами цього Договору та Додатків, Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період за який нараховується пеня, за кожен день прострочення, але не більше 10% вартості непоставленого/недопоставленого Товару.

6.3. За порушення терміну проведення розрахунків у відповідності з умовами цього Договору, Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період за який нараховується пеня та яка обчислюється від суми простроченого платежу, але не більше 10% вартості від суми простроченого платежу.

6.4. За несвоєчасне одержання Товару зі складу Постачальника Покупець сплачує на користь Постачальника пеню у розмірі 0,2% від вартості замовленого Товару за кожен день невиконання зобов’язання, починаючи з 6-го дня, після відправлення повідомлення на електронну адресу чи факс Покупця від Постачальника про готовність Товару до відвантаження (даний лист може бути відправлений поштою на юридичну адресу Покупця зазначену в Розділі 11 даного Договору)..

6.5. Сплата штрафів та пені не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов’язань у повному обсязі.

7. УМОВИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

7.1. Строки видачі та реєстрації податкових накладних/розрахунків в Єдиному державному реєстрі податкових накладних регулюються Податковим кодексом України та іншими нормативними документами в частині правил реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

7.2. Сторони домовились, що надання Податкової документації в електронній формі відбувається за допомогою програми «M.E.Doc».

7.3. Сторони погоджуються, що первинні документи, а також документи, що стосуватимуться господарських взаємовідносин Сторін, які міститимуть відомості про господарські операції, включаючи, але не обмежуючись: договори, додаткові угоди, додатки, специфікації, протокол узгодження розбіжностей, актів приймання-передачі наданих послуг, актів звірки взаємних розрахунків, видаткових накладних, зведених видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів, актів про анулювання документа, накладної на повернення товару тощо, перелік документів не є вичерпним та Сторонами можуть бути використані інші документи в електронному вигляді за згодою Сторін, надані на виконання цього Договору, можуть передаватися в електронному вигляді в програмі «М.Е.Doc», складені відповідно до чинного законодавства про електронні документи, електронний документообіг та електронний цифровий підпис, із заповненням усіх необхідних реквізитів і накладенням електронного цифрового підпису уповноваженої особи і печатки. Сторони, крім використання електронних документів та ЕЦП, вправі також оформляти документи в паперовій формі із оригіналом власноручного підпису та/або печатки.

7.4. Договір може бути підписаний  в паперовій або електронній формі, при цьому матиме обов’язкову силу для сторін.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін, надзвичайні і невідворотні обставини, які роблять об'єктивно неможливим виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, зобов'язань відповідно до законодавчих та інших нормативних актів, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, відсутність електричної енергії, умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

8.2. Сторони вирішили визнати форс-мажорними обставини, які є комерційними ризиками підприємства, а саме: затримка товарів на митниці під час їх розмитнення (дії органів державної митної служби та її структурних підрозділів), додаткова зупинка товарів під час перевірки їх на в’їзді до населеного пункту, наявність черги для проходження митного контролю товарів розмитнення (дії органів державної митної служби та її структурних підрозділів), тимчасова заборона переміщення певних видів транспорту по автошляхах, карантині заходи та обмеження встановлені компетентними органами, неможливість постачання іноземних комплектуючих (товарів), обмеження пересування вантажів по території України, комендантська година на території України у воєнний час, затори на в’їздах до населених пунктів через дорожні укріплення контрольно-пропускного пункту із озброєною охороною і т.п. у воєнний час, а також інші надзвичайні або невідворотні обставини, які можуть виникнути у період воєнного часу на території України.

8.3. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону шляхом надсилання відсканового листа на електронну адресу Сторони.

8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-Промисловою палатою України або іншим компетентним органом. Сторони домовились, що форс-мажорні обставини, до яких також відносяться комерційні ризики підприємства, можуть засвідчуватися не тільки Торгово-Промисловою Палатою України або іншим компетентним органом, що може підтвердити дію форс-мажорних обставин, а також  письмовими доказами: довідками державних та комунальних установ, наказами підприємства, листами від контрагентів з відповідними доказами, листами Сторін один від одного з вказанням причин та конкретних обставин форс-мажору, та Сторони вправі на них посилатися, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання обов’язків за цим Договором.

8.5. У разі виникнення форс-мажорних обставин, Сторони в ході переговорів за взаємною згодою повинні визначити процедуру і термін продовження виконання своїх зобов'язань.

8.6. Якщо до початку форс-мажорних обставин Обладнання (Товар) не поставлене, а такі обставини протривають більше 6-ти місяців, Сторони повинні провести переговори з метою врегулювання ситуації.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його укладання обома Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до його повного належного виконання.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Дострокове розірвання договору може бути здійснене за письмовою згодою обох сторін, оформленою шляхом підписання угоди між Сторонами.

10.2. Усі виправлення тексту цього Договору мають силу лише у випадку, коли вони оформлені письмово та засвідчені підписами уповноважених представників і печатками Сторін.

10.3. Сторони свідчать, що у тексті цього Договору зафіксовано всі істотні умови. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього Договору і не відображені у його тексті після підписання цього Договору не матимуть правового значення.

10.4. Недійсність будь-яких положень Договору не спричиняє недійсності інших його положень.

10.5. Заголовки розділів, статей у Договорі наведені для зручності користування і не можуть розглядатися як такі, що визначають або пояснюють будь-що під час тлумачення Договору.

10.6. Додаткові угоди, доповнення до цього Договору є чинними, коли вони здійснені письмово та підписані уповноваженими представниками обох Сторін. Сторони вважають письмовою формою також, згідно ст. 639 ЦК України та ст. 181 ГК України обмін листами, телеграмами, телефонограмами, повідомленнями електронною поштою та іншими телекомунікаційними засобами підписаними Стороною, яка їх надсилає та погодженими іншою Стороною аналогічним шляхом або шляхом прийняття до виконання письмового замовлення. Днем отримання повідомлень за цим Договором є: при направленні повідомлення нарочним – день вручення такого повідомлення відповідній Стороні, при направленні факсимільним, телеграфним, електронним зв’язком – день відправлення повідомлення, при направленні поштою – день закінчення терміну доставки кореспонденції поштовим зв’язком, згідно з чинними правилами.

10.7. Жодна зі Сторін не може передавати свої права і/або обов'язки за даним Договором третій особі без попередньої письмової згоди іншої сторони.

10.8. Своїм підписом під цим Договором кожна із Сторін Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі за текстом – Закон), надає іншій Стороні згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою реалізації цивільно-правових, адміністративно-правових, податкових відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб’єкта персональних даних, які визначені ст.8 Закону, а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються. Сторони зобов’язуються забезпечувати виконання вимог Закону, включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу до них, а також забезпечувати дотримання прав суб’єкта персональних даних згідно з вимогами Закону.

10.9. Даний Договір складений у двох примірниках на українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.

10.10. Скан копії Договору й додатків до нього мають для сторін юридичну силу до моменту обміну оригіналами. Сторона зобов'язується направити іншій стороні оригінал документа відразу після його підписання.

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК

ПОКУПЕЦЬ

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«КЛІМА-СОФТ»

03179, м. Київ, пр. Перемоги, будинок № 148/1, н.п.257, літ. "А"

ЄДРПОУ 39329621

ІПН 393296226576

р/р UA593005280000026009455025172,

Банк ПАТ "ОТП Банк",

МФО 300528

 

 

Директор __________________І.І. Шуба